อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะ 10 ท่าน

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554                เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ และแต่ละตำแหน่ง พระพุทธองค์ประทานแต่งตั้งเพียง รูปเดียว ท่านเดียว เท่านั้น...
อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะ 10 ท่าน


นางสุชาดา เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน

นางวิสาขา เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นทายิกา

นางขุชชุตตรา เอตทัคคะในฝ่าย ผู้แสดงธรรม

นางสามาวดี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้อยู่ด้วยเมตตา

นางอุตตรานันทมารดา เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาณ

พระนางสุปปวาสา เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ถวายของมีรสอันประณีต

นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่าย ผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้

นางกาติยานี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เลื่อมใสมั่นคง

นางกาฬีกรรฆริกา เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา


อุบาสกผู้เป็นเอตทัคคะ 10 ท่าน                เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ และแต่ละตำแหน่ง พระพุทธองค์ประทานแต่งตั้งเพียง รูปเดียว ท่านเดียว เท่านั้น...


อุบาสกผู้เป็นเอตทัคคะ 10 ท่าน

ตปุสสะ-ภัลลิกะ เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ถึงสรณะก่อน

อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นทายก

จิตตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก

หัตถกคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔

พระเจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ถวายทานมีรสอันประณีต

อุคคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ให้ของเจริญจิต

อุคคตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์

สูรอัมพัฏฐอุบาสก เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีศัทธาไม่หวั่นไหว

ชีวกโกมารภัจ เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เลื่อมใสในบุคคล

นกุลบิดาคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีความคุ้นเคย

ภิกษุณีผู้เป็นเอตทัคคะ 13 ท่าน                เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ และแต่ละตำแหน่ง พระพุทธองค์ประทานแต่งตั้งเพียง รูปเดียว ท่านเดียว เท่านั้น...

ภิกษุณีผู้เป็นเอตทัคคะ 13 ท่าน

พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้รัตตัญญู

พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา

พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์

พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะใน ฝ่ายผู้ทรงวินัย

พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน

พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก

พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร

พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีทิพยจักษุ

พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วพลัน

พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา

พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา

ภิกษุผู้เป็นเอตทัคคะ 41 ท่าน


                เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ และแต่ละตำแหน่ง พระพุทธองค์ประทานแต่งตั้งเพียง รูปเดียว ท่านเดียว เท่านั้น...

              
ภิกษุผู้เป็นเอตทัคคะ 41 ท่าน  

พระอัญญาโกณฑัญญะ  เอตทัคคะในทางรัตตัญญู

พระอุรุเวลกัสสปะ  เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก

พระโมคคัลลานะ  เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์

พระสารีบุตร  เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา

พระปุณณมันตานี  เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก

พระกาฬุทายี  เอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส

พระนันทศากยะ  เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์

พระราหุล  เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา

พระอุบาลี  เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย

พระภัททิยะ  เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง

พระอนุรุทธะ  เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ

พระอานนท์  เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร

พระโมฆราช  เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง

พระปิณโฎลภารทวาช  เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท

พระมหากัจจายนะ  เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร

พระสีวลี  เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

พระโสณกุฏิกัณณะ  เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ

พระมหากัสสปะ  เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์

พระราธะ  เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย

พระลกุณฏกภัททิย เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ

พระทัพพมัลลบุตร  เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ

พระพากุลเถระ  เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ

พระวักกลิเถระ  เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ

พระมหากัปปินเถระ  เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาาทภิกษุ

พระอุปเสนเถระ  เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลือมใส

พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล

พระพาหิยะเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา

พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ

พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

พระนัทกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุณี

พระกังขาเรวตเถระ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ

พระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา

พระจูฬปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ

พระกุณฑธานเถระ เอตทัคคะในทางผู้จับฉลากเป็นที่หนึ่ง

พระรัฐบาลเถระ เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา

พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร

พระมหาโกฏฐิตเถระ เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔

พระสาคตเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ

พระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา


ลุงเสรี คนบุญผู้หยาบช้า คนบ้าผู้น่านับถือ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ลุงเสรี หอมมาก ถ้าพูดชื่อนี้ หลายๆ คนอาจจะยังไม่คุ้นเคย แต่หากใครทีเป็นแฟนรายการ คนค้นคน ผมเชื่อเลยว่า ไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก ลุงเสรี บุรุษผู้มีวาจาประดั่งอาวุธ บุคคลที่มีวาทะเชือดเฉือนใจผู้อื่น แต่!!! วัตถุประสงค์ กลับตรงข้ามกับการกระทำ และวาจาอันต่ำทราม เขามักจะมาพ้อมกับการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ ในแบบฉบับ ของชาวอินดี้ในปัจจุบัน คนที่มีอะไรที่ไม่เหมือนใครบวกกับ ความแตกต่างที่สามารถเดินควบคู่ไปพร้อมกันได้แบบลงตัว อย่าช้าเลยครับ เชิญชมเรื่องราว ของผู้ชายคนนี้ เรื่องราวที่จะทำให้คุณประทับใจและจดจำชายผู้นี้ไปได้อีกนาน กับ ลุงเสรี คนบุญผู้หยาบช้า คนบ้าผู้น่านับถือ...

  ในประเทศไทยนี่ไม่มีใครรวยไปกว่ากูหรอก เศรษฐีที่ไหนมีเงินแม่งก็ต้องเอาไปใช้ แต่ของกูนี่มีเอาไว้ดูเล่นโว้ย กูเอาฝากแม่กูไว้ แต่เป็นแม่ธรณีนะ วันไหนอยากเอาออกมาดูกูก็ขุดขึ้นมา วันไหนได้เงินมาเพิ่มก็เอาใส่ไหฝังลงไป กูไม่ฝากแม่งหรอกไอ้ธนาคารส้นตีนอะไรทั้งหลายแหล่น่ะ จะรู้ได้ยังไงว่ามันมั่นคง พอแม่งล้มละลายเงินที่ฝากไว้ก็หมดกูฉิบหายได้เหมือนกัน

ทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ฝังดิน กูก็จะเก็บเอาไว้ใช้ บางทีก็เอาไว้ซื้อของเลี้ยงพระ แล้วก็เลี้ยงคนที่เขาทำงานให้ส่วนรวม เพราะคนพวกนี้มันเป็นคนดี

สำหรับกู คนดีไม่ต้องมีเหี้ยไรมาก แค่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็พอแล้ว

กูไม่สนใจหรอกว่าใครจะมองกูยังไง ขนาดคนใหญ่คนโตยังมีคนไม่ชอบหน้ามันเลย แล้วกูเป็นใคร เป็นแค่ไอ้เสรี ทำไมจะต้องไปสนใจมันด้วย

“ กูไม่รู้จะพูดเพราะไปทำเหี้ยอะไร พูดไปก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมา คนเราจะพูดเพราะมันต้องดัดจริตพูด อย่างไอ้คำว่า ครับ ที่คนเขาพูดกันเนี่ย  แม่งยังต้องควบกล้ำ กูถามจริงๆ เถอะว่ามันพูดชัดเท่าคำว่า เหี้ย ไหม


ยายยิ้ม ยิ้มเย้ยยาก

ย่ายิ้ม  ยิ้มเย้ยยาก หญิงชราที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผืนแผ่นดินบนหุบเขาบ้านเกิด หญิงชราผู้ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยความศรัทธา ศรัทธาในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกจะมองข้ามไป   บนเส้นทางของความสะดวกสบายเรามักจะเห็นคนส่วนใหญ่เดินทางอยู่บนเส้นทางสายนั้น แต่สำหรับย่ายิ้ม คำว่าสะดวกสบายไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับแกเลย ... 

สำหรับย่ายิ้ม สิ่งที่ทำให้แกมีความสุข คือ การได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและศรัทธา ได้ทำในสิ่งที่ตนเองพึงจะกระทำได้โดยไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ สัตว์ป่า หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมโลกที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ การดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง อยู่บนเส้นทางของความพอดี ทำให้หญิงชราคนนี้ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายในป่าเขาที่เต็มไปด้วยความลำบาก...

แล้วสิ่งใดที่ทำให้หญิงชราวัยไม้ใกล้ฝั่ง ดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงลำพัง ในป่าเขาที่เต็มไปด้วยความอันตรายนานัปการ และอะไรคือสิ่งที่หญิงชราคนนี้เชื่อและศรัทธามาตลอดทั้งชีวิต ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันได้กับรายการ คนค้นคน ในชื่อตอน...

 ... ยายยิ้ม  ยิ้มเย้ยยาก หญิงชราผู้โดดเดี่ยวกลางหุบเขา...
ปู่เย็น เฒ่าทรนง

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ปู่เย็น หรือ นายเย็น  แก้วมณี  หากใครได้ยินชื่อนี้ ผมเชื่อเลยว่า มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก ชายแก่ผู้มีชีวิตอยู่ในลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ชายแก่ผู้ใช้ชีวิตเพียงลำพังด้วยลำแข้งของตัวเอง  ปู่เย็นเป็นบุคคล บุคคลหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่า การใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงเป็นเช่นไร  รายการ คนค้นคน เป็นรายการแรกและรายการเดียวที่ตีแผ่วิถีชีวิตของผู้คนที่ทำคุณประโยชน์มากมายให้กับแผ่นดิน ตีแผ่เรื่องราวชีวิตอันมีคุณค่า คู่ควรแก่การศึกษาและปฏิบัติตามของชนรุ่นหลัง
และเรื่องราวที่ท่านจะได้รับชม รับฟัง ต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าเป็นตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ชายที่ผมเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับคนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม ชายที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองมากกว่าสิ่งใด และชายผู้เป็นที่ประทับใจของใครหลายๆ คน ชายที่มีชื่อว่า ปู่เย็น  เฒ่าทระนง...

                                                                               
                                                                    
 คลิป เรื่องราวปู่เย็น

...ปิดตำนานปู่เย็น...